برگزاری وبینار احیای قلبی ریوی پایه در مازندران

اخبار آموزش

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، روز یکشنبه 30شهریور، وبینار احیای قلبی ریوی پایه برای پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی و متخصصین طب اورژانس و پزشکان عمومی ، برگزار شد.

در این برنامه آموزشی مجازی که توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد گروههای نامبرده ازسراسر کشور شرکت کردند .
زنجیره بقا بالغین،ایمنی صحنه و ارزیابی بیمار،chest compression در بالغین و تنفس دادن به بیمار
زنجیره بقا اطفال ،احیاء پایه اطفال،احیاءپایه اطفال توسط یک امداد گر و دو امداد گر
انسداد راه هوایی توسط اجسام خارجی(fbao)
از مباحث عنوان شده در این وبینار بود.