راه اندازی نیروهای عملیات ویژه ، در دستور کار اورژانس کشور

اخبار ستادی

جلسه بررسی راه اندازی نیروهای عملیات ویژه اورژانس برگزار شد. نیروهای عملیات ویژه اورژانس قرار است در شرایط خاص و بحران ها خدمات ویژه ای را در اسرع وقت ارائه کنند.

 

 

به گزارش روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، امروز 19 خردادماه 1399 جلسه بررسی طرح راه اندازی نیروهای عملیات ویژه اورژانس با حضور معاونین سازمان اورژانس کشور برگزار شد.

در این جلسه شرایط خاص و بحران های احتمالی که می تواند در مقاطع مختلف رخ دهد بررسی شد و با توجه به تجربه خوب سازمان اورژانس کشور در مقابله با کرونا ویروس که در آن تیم عملیات ویژه برای این منظور تشکیل شد، سازمان اورژانس کشور تصمیم دارد راه اندازی و تداوم تیم عملیات ویژه اورژانس برای بحران های احتمالی را بررسی و در صورت نیاز اقدام کند.

انتخاب پایگاه های استقرار نیروی های عملیات ویژه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، آموزش های خاص و تخصصی تر به پرسنل و فرایند اجرای امور از جمله مباحث مطرح شده در این جلسه بود.

.