دیدار روسای سازمان اورژانس و سازمان پزشکی قانونی

اخبار کشوری

روابط عمومی سازمان اورژانس کشور: در راستای گسترش تعاملات سازنده در قالب ارتقای كيفيت ارائه خدمات به مصدومين در فوريتهای پزشكی و حوادث و بحرانها، نخستين جلسه هم انديشی مشترك سازمان اورژانس کشور و سازمان پزشكی قانونی كشور با حضور روسای آن برگزار شد.

در اين جلسه كه صبح امروز يكشنبه ٢٥ خرداد ماه ١٣٩٩ با حضور دكتر مسجدی آرانی و دكتر پيرحسين كوليوند برگزار شد، راهكارهاي گسترش تعاملات و برون رفت از چالش های پيشرو بررسي شد و مقرر شد به منظور تحكيم تعاملات مذكور كار گروههای تخصصی با معرفی نمایندگانی از دو سازمان تشكيل شود.