اشتباهات رایج به هنگام استفاده از ماسک

زدن ماسک یکی از راهکارهای مهم برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا در محیط اطراف است. اما برای اینکه ماسک تاثیر کافی داشته باشد باید به شکل صحیح مورد استفاده قرار گیرد.