آموزش آبشاری روشی نوین با ایجاد ساز و کاری متفاوت در آموزش پرسنل اورژانس استان چهارمحال و بختیاری

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس استان چهارمحال و بختیاری؛رئیس مرکز اورژانس ومدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری گفت: آموزش آبشاری طرحی  نوین با ایجاد ساز و کاری متفاوت وجامع جهت فراگیری اموزش های حرفه ای مربوط به رشته شغل فوریت های پزشکی و هدف کلی ارتقاء سطح علمی و مهارت های بالینی پرسنل می باشد.

 


دکتر محمد حیدری افزود:اجرای طرح مورد نظر به صورت آبشاری می باشد به گونه ای که آموزش از پرسنل ستادی شروع شده وسپس به صورت زنجیره ای به مسئولین شهرستان،مسئولین پایگاه و پرسنل عملیاتی شاغل در پایگاه ها انتقال می یابد.وباید توجه داشت که در طرح اموزش آبشاری تلفیقی از دانش و مهارت به صورت چهره به چهره و حضوری و مجازی آموزش داده می شود.سپس درزمانی کوتاه به صورت زنجیره ای به مسئولین شهرستان ها،مسئولین پایگاه ها و پرسنل عملیاتی شاغل در تمام مراکز پیش بیمارستانی انتقال می یابد.
وی درباره روش آموزش آبشاری گفت: از این پس اساس کار آموزش تخصصی در مرکز اورژانس استان خواهد بودو گردش کامل آموزش درهر دوره می بایست نهایتا" در طول 2 هفته صورت پذیرد. وهمچنین کلیه مسئولین شهرستان ها موظف می باشند طبق تقویم آموزشی جهت فرا گیری آموزش های مورد نظر حضور فعال داشته ویا درصورت عدم حضور نماینده آموزشی خود را به مرکز اورژانس معرفی کنند.مسئولین شهرستان ها یا نماینده آموزشی ایشان موظف به برگزاری جلسات آموزشی و انتقال و تبادل اطلاعات طبق شیوه نامه آموزشی به مسئولین پایگاه های آن شهرستان می باشند
مسئولین پایگاه ها موظف به انتقال وتبادل اطلاعات طبق شیوه نامه آموزشی به پرسنل پایگاه خود می باشند.وباید مستندات لازم چارت آموزش نفر به نفر در پایگاه با یک چرخش کامل بین افراد پایگاه باذکر تاریخ وامضاء هر فرد را جهت آموزش های داده شده داشته باشند.آموزش های تئوری ممکن است به صورت مجازی (وبینار) برگزار گردد.
دکتر حیدری درباره ی روش ارزیابی و منابع آموزشی دوره بیان داشت:ارزیابی بصورت آزمون های کتبی و تئوری توسط پرسنل و تیم نظارتی و مدیریتی که از قبل توسط واحد آموزش طراحی گردیده است در پایگاه ها به صورت تصادفی اجرا می گردد.
آزمون های مهارتی توسط تیم نظارتی و مدیریتی برا اساس تقویم آموزشی و مطالب از قبل ارائه شده انجام می گیرد.ومنابع آموزشی پروتکل های آفلاین ویرایش جدید و مصوب سازمان اورژانس کشور وپرتکل های مصوب نحوه استفاده از تجهیزات حوزه اورژانس پیش بیمارستانی و درسنامه جامع اورژانس پیش بیمارستانی با رویکرد استدلال بالینی می باشد