برگزاری وبینار ارزیابی خطر در بیمارستان در مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز فوریتهای پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران،امروز سه شنبه 5اسفند99, وبینار ارزیابی خطر در بیمارستان برای پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی برگزار شد.در این برنامه آموزشی مجازی که توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد 110نفر از پرسنل پرستاری و فوریتهای پزشکی سراسر کشور شرکت کردند .