پیشگیری و کنترل آسیب های چشمی در چهار شنبه آخر سال

چشم یکی از حساس ترین اعضای بدن در برابر آسیب های ناشی از مواد آتشزا به شمار می رود. این ویدیو به شما نشان می دهد که در صورت بروز حوادث و آسیب های چشم چه باید کرد.