چهارشنبه سوزی ؟؟؟ (کلیپ شماره 1)

حواسمان باشد خاطرات چهارشنبه آخر سال، می تواند تبدیل به فاجعه شود...