جزییات صحنه حادثه ( دیرین دیرین)

ارائه اطلاعات دقیق از جزییات صحنه حادثه ، مثل نشانی دقیق، تعداد مصدومین یا وضعیت عمومی آنها به همکاران ما کمک می کند تا ارزیابی بهتری برای اعزام نیروهای کمکی به محل حادثه داشته باشند.