نکات ایمنی برای مقابله با بهمن

سقوط بهمن یکی از حوادث سهمگینی است که عمدتا ورزشگاران، طبیعتگردان و مسافران را تهدید می کند. آیا می دانید برای پرهیز از قرار گرفتن در معرض این پدیده خطرناک یا در صورت مواجهه با آن چه اقداماتی باید انجام داد؟ تهیه شده توسط اورژانس زنجان