هنگام مواجهه با حوادث و سوانح ترافیکی چه باید کرد؟

حتما تا به حال با صحنه تصادفات ترافیکی مواجه شده اید. یه صحنه پر ازدحام و شلوغ که امداد رسانی را با مشکل مواجه می کند. آیا میدانید بهترین اقداماتی که به هنگام رسیدن به صحنه تصادف باید انجام داد چیست؟ تهیه شده در اورژانس آذربایجان شرقی