اقدامات اولیه برای کمک به بیمار دچار تشنج

آیا تا به حال با فردی که دچار تشنج شده مواجه شده اید ؟ آیا می دانید در چنین مواردی چه باید کرد ؟