احیای قلبی ریوی - بدون تجهیزات پزشکی

مهمترین عامل مرگ در زمان حوادث و سوانح ، قطع جریان خون و نرسیدن اکسیژن به بافتهای حیاتی است. احیای قلبی ریوی یعنی اینکه با استفاده از تکنیک های خاص، جریان خون بدن بیمار را به صورت موقت و تا رسیدن آمبولانس و نیروهای امدادی برقرار کنیم. یک تکنیک ساده اما حیاتبخش که می تواند معجزه بیافریند.