مسمومیت دارویی کودکان ( انیمیشن )

مسمومیت دارویی کودکان معمولا نتیجه اشتباهات بزرگترهاست. قرار دادن دارو در دسترس کودکان از اشتباهات رایجی است که می تواند عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد. یک نمونه از این اشتباهات را در این ویدیو می بینید.