مزاحمین تلفنی اورژانس 115 (دیرین دیرین)

اشغال کردن بیمورد تلفن های اورژانس توسط برخی شهروندان، اتفاقات عجیب و دردناکی است که گاه با آن مواجه هستیم. شوخی بیجایی که میتواند به مرگ یک بیمار نیازمند منجر شود.