باز کردن راه آمبولانس ( دیرین دیرین)

حتی چند لحظه زودتر رسیدن آمبولانس اورژانس بر بالین بیمار یا مصدوم ، در سرنوشت او نقشی حیایتی دارد. با باز کردن فوری راه آمبولانس اورژانس در نجات زندگی یک مصدوم مشارکت کنیم.