برگزاری کارگاه آموزشی تریاژ بیمارستانی در بلایا و بحران در بیمارستان طالقانی کرمانشاه

اخبار دانشگاهی

کارگاه یک روزه با هدف ایجاد آمادگی و آموزش مدیران، تیم های درمان اضطراری و پرستاری بحران بیمارستان طالقانی برگزار گردید.

 


با توجه به درس آموخته ها و تجاربی که از زلزله ازگله-سرپل ذهاب مجموعه دانشگاه کسب کرد ضروريست تا بر اساس دستورالعمل تریاژ START تدابیری اندیشیده شود تا ضمن جلوگیری از ازدحام جمعیت در مراکز درمانی از Over load شدن این مراکز از بیمارانی که اکثرا سرپایی بوده و نیازی به اقدامات درمانی خاصی ندارند ممانعت بعمل آید.
حضور بیماران سرپایی(گروه سبز) در بیمارستان، درمان مددجویان فوری بحرانی(گروه قرمز) و تأخیری(گروه زرد) را با چالش مواجه خواهد ساخت.
در خاتمه این کارگاه یک روزه با تمرین میدانی تریاژ START با استفاده از Case Report های از پیش طراحی شده و توسط تیم های حاضر در کارگاه و ارزیابی مدرسین و برگزاری جلسه Hot wash کمیته برگزاری و احصای نقاط قوت و ضعف این کارگاه به پایان رسید.