کلاس های آموزشی نحوه تکمیل فایل FHSI و آشنایی با ابزار استخراج مخاطرات در دانشگاه تبریز

اخبار دانشگاهی

کلاس های آموزشی نحوه تکمیل فایل FHSI و آشنایی با ابزار استخراج مخاطرات برای دبیران کمیته مدیریت خطر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریرتوسط EOC برگزار گردید.

 

 

در این کلاس ضمن تدریس به صورت عملی نیز فایلی برای بیمارستان میزبان تکمیل گردید. این سومین کلاس برگزار شده در سه ماهه اول سال1401 برای دبیران کمیته مدیریت خطر مراکز درمانی استان میباشد.این جلسات با هدف هماهنگی وارتقا سطح عملکردی در خصوص اجرایی شدن سنجه های اعتبار بخشی مراکز صورت می پذیرد.