جلسه آموزشی کاربری تجهیزات خودرو CBRNE و مسمومیت با گاز کلر در تبریز

اخبار دانشگاهی

جلسه آموزشی کاربری تجهیزات خودرو CBRNE و مسمومیت با گاز کلر در  مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط EOC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای گروه واکنش سریع ( DMAT) تبریز برگزار شد.

 

 

در این جلسه آموزشی جناب آقای فیروز حس زاده( مسئول آموزش مرکز) به موضوع مسمومیت با گاز کلر و مکان هایی که این مسمومیت اتفاق می‌افتد پرداخت. هدف از برگزاری این کلاس آشنایی هر چه بیشتر گروه واکنش سریع با مسمومیت با گاز کلر و اقدامات لازم در زون های داغ و گرم وسرد و نحوه شستشوی مصدوم در مواجهه با این گونه از مسموميت ها بود.