بازدید کارشناسی بازرسان اورژانس کشور از پایگاه های اورژانس هرمزگان

اخبار دانشگاهی
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از حضور بازرسان سازمان اورژانس کشور در هرمزگان خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی اورژانس هرمزگان؛ تیمی ۷ نفره متشکل از معاون فنی و عملیاتی اورژانس کشور، رئیس اداره امور پایگاه ها، رئیس اداره اورژانس هوایی، رئیس اداره ارتباطاات و IT و همچنین رئیس ستاد هدایت عملیات بحران اورژانس کشور، از پایگاه های اورژانس، مرکز دیسپج، مرکز پایش مراقبت های بالینی و ستاد هدایت عملیات بحران استان بازدید نمودند.
دکتر حسین پور افزود: ارزیابی های علمی و فنی، با هدف اصلاح و ارتقاء سطح خدمات اورژانس پیش بیمارستانی انجام خواهد شد.
ارتقاء و استاندارسازی فرآیندهای ارائه خدمات به مددجویان؛ علاوه بر کاهش عوارض خطرناک ناشی از حوادث، می تواند بخش عمده ای از هزینه های تحمیل شده بر حوزه بهداشت و درمان را کاهش دهد و این مهم به عنوان برنامه عملیاتی این مرکز در دستور کار قرار دارد.