پایش کیفی کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران چهارمین دوره پایش کیفی کارکنان عملیاتی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران با شیوه برگزاری آزمون آسکی کارگاهی با طرح سناریو در غالب4ایستگاه شامل ،phcls دستورالعمل های اورژانس پیش بیمارستانی، آفلاین ها با محوریت ارزیابی بیمار و مدیریت راه هوایی درروزهای شنبه و یکشنبه 3 و 4 تیرماه 1402در شهرستان گلوگاه برگزار گردید.

در این طرح پرسنل عملیاتی بصورت کیفی با چک لیست مصوب ، با طرح سناریوی بالینی و بصورت شبیه ساز با ماموریت های احتمالی، مورد پایش توسط مربی های منتخب مرکز، قرار گرفتند. هدف از این طرح، بهبود کیفی خدمات اورژانس و ارتقاء ایمنی بیماران می باشد