برگزاری کارگاه ارگونومی دراورژانس مازندارن

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارگاه یکروزه پیشگیری از آسیبهای اسکلتی، عضلانی و رعایت ارگونومی در اورژانس پیش بیمارستانی مازندران برگزار شد.

با عنایت به اهمیت سلامت و ارتقای سلامت کارکنان شاغل در اورژانس پیش بیمارستانی این کارگاه یکروزه با همکاری کارشناسان بهداشت حرفه ای برای پرسنل اورژانس شاغل در پایگاهها  و دیسپچ اورژانس مازندران در روز یکشنبه 3دیماه 1402برگزار شد.