پیشگیری از کورونا در اماکن عمومی - 9

چه نکات مهمی را به هنگام استفاده از ماسک باید در نظر داشت ؟