برگزاری کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در اورژانس ارومیه

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 ارومیه کارگاه آموزشی اورژانس هوایی در این شهر برگزار شد.

کریمی مسئول اورژانس هوایی فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، کارگاه آموزشی اورژانس هوایی برای کارشناسان مدیریت خطر در حوادث و بلایا و سوپروایزرین آموزشی مراکز قطب ماکو - ارومیه - مهاباد - میاندوآب به تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۱ برگزار شد.

کریمی افزود: جهت بروز رسانی سریعتر و بهتر پروتکل ها و استانداردهای اورژانس هوایی مقرر شده است که کارشناسان امر در بیمارستانهای قطب ها تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۱ بصورت آبشاری این آموزش ها را به گروه هدف ارائه دهند.