کلاس هشدارهای اولیه در حوزه بهداشت و درمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اورژانس 115 قم ، خانم سعادتمند رئیس اداره حوادث ، بلایا و پایش مراقبت های درمانی در تشریح برگزاری این کارگاه گفت : این کارگاه با هدف آمادگی کارشناسان و مسئولین واحدهای مراکز در مقابله با حوادث و بلایا برگزار شد.

سعادتنمد افزود : در این جلسه که کارشناسان بحران مراکز ، مدیران کشیک واحد ارتباطات و کارشناسان مدیریت بحران (EOC) حضور داشتند . در ابتدا مباحث تئوری مطرح و در ادامه مباحث به صورت کار گروهی انجام گردید و حاضران به ارائه نظرات خود و چگونگی اجرا و عملیاتی کردن این سامانه در مراکز خود پرداختند.

وی افزود : سیستم های خدمات سلامت در زمان بحران باید قادر باشند پاسخی هماهنگ در زمان بلایا ارائه دهند و برنامه هایی جهت کاهش اثرات ، کاهش زمان پاسخ و آمادگی قبل از وقوع بلایا را به طور موثر برنامه ریزی و اجرا کنند، زیرا زمان پاسخ یک عامل اصلی در کاهش عوارض جبران ناپذیر مصدومان در حوادث می باشد.

رئیس اداره حوادث ، بلایا و پایش مراقبت های درمانی گفت :یکی از راه های کاهش خطرات ناشی از حوادث، ارتقای آمادگی بیمارستان ها و ایجاد آمادگی جهت انجام عکس العمل صحیح و سریع در برابر حوادث است که نتایج حاصل از آن موجب کاهش تلفات ناشی از حادثه  می شود یکی از جنبه های مهم آمادگی بیمارستان در بلایا ، سامانه هشدار اولیه است، به طوری که سازمان بهداشت جهانی اولین جزو برنامه پاسخ را داشتن سامانه هشدار اولیه اعلام نموده است.

وی در پایان گفت : سامانه هشدار، سامانه ای است که بتواند آمادگی پاسخگویی بیمارستان به حوادث را با قابلیت های در دسترس به بالاترین سطح برساند. به همیمن منظور کارگاهی با عنوان سامانه هشدار اولیه در مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 115 قم و با حضور آقای دکتر بابک فرزین نیا برگزار شد .