انتصاب سرپرست جدید مرکز اورژانس مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران، با ابلاغ رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران ، دکتر یحیی صالح طبری عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعنوان سرپرست جدید مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد .

طی این حکم، از زحمات آقای دکتر رضا حبیبی ساروی سرپرست قبلی مرکز،قدردانی شد.