انتصاب سرپرست جدید مرکز پیام اورژانس شرق مازندران

به گزارش روابط عمومی مرکزاورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مازندران،سرپرست جدید مرکز پیام اورژانس شرق استان مازندران منصوب شد.

بر اساس همین گزارش طی حکمی از سوی معاون فنی و عملیات اورژانس مازندران،خانم خورشید معلمیان بعنوان سرپرست جدید مرکز پیام شرق استان مازندران منصوب شد و از زحمات خانم سودابه پیرا در زمان تصدی، تقدیر شدد

استان مازندران دارای 3 مرکز پیام یک مرکز ارتباطات میباشد.