اخبار آموزشی فرهنگی

به گزارش روابط عمومی اورژانس استان اصفهان، دکتر حیدری اظهار کرد: اگر چه در خصوص آموزش و فرهنگ سازی اورژانس برای عموم مردم در این سالها اقدامات زیادی انجام شده است، اما همچنان جای خالی آموزش ویژه کودکان احساس می شود.

 

ادامه مطلب...

دوره کارگاه PHTM (مدیریت تروما در پیش بیمارستانی) در اورژانس بابل برای تعدادی از تکنسین‌های عملیاتی اورژانس بابل که جدیدا به استخدام پیمانی اورژانس بابل در آمده اند برگزار شد.

ادامه مطلب...

دوره کارگاه PHTM (مدیریت تروما در پیش بیمارستانی) در اورژانس بابل برای تعدادی از تکنسین‌های عملیاتی اورژانس بابل که جدیدا به استخدام پیمانی اورژانس بابل در آمده اند برگزار شد.

 

ادامه مطلب...

مقالات دیگر...