جلسه آموزشی کاربری تجهیزات خودرو CBRNE و مسمومیت با گاز کلر در  مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط EOC دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای گروه واکنش سریع ( DMAT) تبریز برگزار شد.

 

کلاس های آموزشی نحوه تکمیل فایل FHSI و آشنایی با ابزار استخراج مخاطرات برای دبیران کمیته مدیریت خطر بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تبریرتوسط EOC برگزار گردید.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان، امروز شنبه 28خرداد 1401، اولین جلسه کمیته پدافند زیستی پدافند غیر عامل استان در دانشگاه علوم پزشکی مازندران برگزار شد.

جلسه شورای سیاست گذاری در حوادث و بلایای دانشکده اسدآباد با حضور اعضای مدیریت بحران دانشکده؛ دکتر صالحی ریاست دانشکده ، بهمن اشرفیان مدیر حوادث ، دکتر حیدری معاون درمان ، دکتر عظیمی معاون بهداشت ، مهندس نجفی معاون توسعه و سایر اعضا در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد

 

مقالات دیگر...