ویدیوهای خبری

به منظور رعایت شان و کرامت انسانی هموطنان و بر اساس هماهنگی های انجام شده قرنطینه بیماران بهبود یافته و افراد دارای سابقه مواجهه با ویروس در هتل ها مهمانسراها زایرسراها و اقامتگاه های دولتی صورت خواهد گرفت.