بازديد معاون فنى و عمليات سازمان اورژانس كشور از نحوه ارائه خدمات درمانى در مناطق زلزله زده سى سخت

اخبار کشوری

در راستاى بازديد و بررسى روند ارائه خدمات و اقدامات درمانى انجام شده، نياز ها و آمادگى هاى كادر درمان در مناطق زلزله زده سى سخت، شب گذشته دكتر نورى معاون فنى و عمليات سازمان اورژانس كشور به همراه تيم اعزامى وارد ياسوج شد.

در اين سفر زير ساخت هاى حوزه سلامت اعم از مراكز درمانى و پايگاه هاى اورژانس ١١٥، نحوه ارائه خدمات درمانى و ميزان آمادگى در برابر پس لرزه هاى احتمالى مورد ارزيابى و بررسى قرار گرفت.