آمبولانس اورژانسه ، راه رو باز کنیم

زمان رسیدن تکنسین های اورژانس به صحنه حادثه نقش مهمی در نجات زندگی مصدومین دارد. هر یک از ما به عنوان یک شهروند می توانیم با باز کردن راه آمبولانس ، نقش مهمی در نجات یک زندگی ایفا کنیم.