احیای قلبی ریوی (بدون تجهیزات پزشکی)

آیا تا به حال با مصدومی که بی حرکت روی زمین افتاده مواجه شدین؟ آیا میدونین در چنین مواردی چه باید کرد ؟ با دیدن ویدئو یاد میگیرین چطور میشه زندگی یه آدم رو نجات داد.